Podmínky užití

Podmínky užití webových stránek (dále jen „Podmínky“)

Obecná ustanovení

 1. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.medicalnews.cz je společnost SUKARMA s.r.o. se sídlem Výletní 134, Liberec 32, 460 01,  IČ 06332111, zapsaná pod spisovou značkou C 280381 vedená u Městského soudu v Praze, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Poskytovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Poskytovatel umísťuje na stránkách www.medicalnews.cz a www.medicalnews.sk. Bez souhlasu Poskytovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Přístup na stránky www.medicalnews.cz a www.medicalnews.sk a jejich užití je bezplatné, není-li u konkrétních projektů stanoveno jinak.
 3. „Uživatelem“ je míněn subjekt, který v souladu s Podmínkami využívá/využíval konkrétní službu Poskytovatele a „Třetí stranou“ jakýkoli subjekt mimo Poskytovatele a Uživatele.
 4. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů se řídí těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny, kdo využívají jakékoli služby poskytované v souvislosti s provozováním internetových stránek v rámci domény www.medicalnews.cz a www.medicalnews.sk (dále jen „Služby“).
 5. Termín „Reklama“ zahrnuje reklamní, marketingová nebo jiná propagační sdělení či obchodní sdělení zobrazovaná v rámci Služeb.
 6. „Obsahem služeb“ se rozumí veškerý společný objem obsahů Poskytovatele, Uživatelů i Třetích stran, přičemž:
  1. „Obsah Poskytovatele“ jsou kompletní informace, nástroje a díla, jejichž prostřednictvím Poskytovatel vytváří náplň a funkčnost Služeb;
  2. „Obsah Uživatele“ jsou veškeré informace nebo díla poskytovaná Uživatelem při užívání služby;
  3. „Obsah Třetích stran“ jsou veškeré informace a díla Třetích stran zobrazovaná v rámci
   Služeb.
 7. Užíváním Služeb poskytovatele vyjadřuje Uživatel svůj faktický souhlas s těmito Podmínkami. Uživatel, který nesouhlasí s Podmínkami, je povinen zdržet se užívání Služeb.
 8. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit obsah Podmínek. Změna je účinná okamžikem zveřejnění.
 9. Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky.
 10. Poskytovatel využívá agenturního zpravodajství ČTK a TASR, jejichž obsah je rovněž chráněn autorským zákonem.

Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel se zavazuje, že
  1. nebude poškozovat Poskytovatele, jeho dobré jméno a pověst;
  2. bude používat Služby výhradně k účelu, k němuž jsou určeny;
  3. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby či jakékoliv součásti nutné k jejich provozování;
  4. při užívání Služeb se nedopustí žádného protiprávního či neetického jednání;
  5. bude vždy respektovat práva Poskytovatele a Třetích osob;
  6. nebude využíváním Služby snižovat její hodnotu nebo jakkoliv poškozovat dílo či jinak zhoršovat funkci serverů provozovaných Poskytovatelem, nebo rušit užívání těchto serverů nebo Služeb Třetími stranami;
  7. nebude neoprávněně využívat dílo Poskytovatele, zejména
   1. kopírovat nebo zrcadlit Službu či její část bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele;
   2. používat servery a nástroje, které lze zneužít k poškození Služeb Poskytovatele;
   3. používat software pro odběr obsahu Služeb či informací o Uživatelích za jakýmkoliv účelem bez vědomí Poskytovatele.
 2. Uživatel není oprávněn
  1. užívat kteroukoli službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami;
  2. jakkoliv komerčně i nekomerčně užívat kterékoli Služby či jejich součásti, značky, ochranné známky, loga, doménová jména či další obchodní prvky bez předchozího výslovného souhlasu Poskytovatele;
  3. narušovat nebo poškozovat zcela či částečně poskytování jakékoliv Služby, stránky, serverů či sítí spojených s provozováním Služeb;
  4. používat softwarové kódy, programy nebo jejich části či viry, které mohou přerušit, omezit nebo zastavit poskytování Služby;
  5. jakkoliv jinak poškozovat, blokovat, zneužívat či měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod, data nebo ochranu dat Služeb;
  6. získávat ani se pokoušet získat díla, materiály či informace či jejich části týkající se Služeb, které nejsou nebo nebyly zveřejněny nebo zpřístupněny prostřednictvím serverů Poskytovatele;
  7. pokusit se o jakékoliv jednání výslovně zakázané těmito Podmínkami nebo jakkoliv porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích stran jiným způsobem, než je zde popsáno.

Práva a odpovědnost Poskytovatele

 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za bezchybnou činnost, nepřetržitou funkčnost a či garanci Služeb.
 2. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména nezaručuje, že
  1. Služby či jejich části budou vždy zcela funkční po celou dobu provozování Služeb;
  2. Služby či jejich části budou poskytovány bez chyb a omezení;
  3. Služby či jejich části budou vždy dostupné.
 3. Poskytovatel neodpovídá za
  1. přesnost, správnost, aktuálnost a celistvost obsahu Poskytovatele i Třetích stran, ani nenese žádnou odpovědnost za s tím spojenou škodu či újmu způsobenou Uživateli nebo Třetí straně;
  2. úplnou či částečnou nefunkčnost nebo nedostupnost Služeb;
  3. ztrátu nebo jiné poškození Obsahu Uživatele;
  4. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných údajů Uživatelem při využívání Služeb;
  5. jakoukoliv škodu vzniklou uživateli v důsledku Reklamy Třetích stran.
 4. Poskytovatel je oprávněn:
  1. kdykoli a bez nutnosti o tom informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby nebo jejích částí;
  2. kdykoli a bez nutnosti o tomto informovat Uživatele zastavit, omezit, upravit nebo změnit poskytování jakékoli Služby nebo jejích částí;
  3. kdykoli a bez nutnosti o tom informovat Uživatele zrušit či zablokovat jeho přístup ke Službám;
  4. vymáhat na Uživateli, který se dopustil porušení těchto Podmínek náhradu škody za každý takový případ porušení;
  5. kdykoliv jednostranně změnit obsah Podmínek; změna nabyde účinnosti po zveřejnění.

Duševní vlastnictví

 1. Poskytovatel respektuje duševní vlastnictví a jiná práva Třetích stran a žádá Uživatele, aby při využívání Služeb ctil stejná pravidla. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Poskytovateli svůj Obsah Uživatele, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní bezplatnou licenci k užití takového Obsahu, přičemž
 2. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout Licenci k takovému Obsahu uživatele;
 3. Uživatel výslovně deklaruje, že nebude prostřednictvím Služby Poskytovateli předávat Obsah Uživatele, který zejména:
  1. je chráněn autorským zákonem nebo předpisy chránícími práva duševního vlastnictví bez předchozího souhlasu vlastníka/držitele těchto práv;
  2. obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;
  3. obsahuje části, který hanobí některý národ, etnickou skupinu, rasu, politické přesvědčení, náboženství či třídu nebo navádí k omezování těchto práv a svobod;
  4. obsahuje pornografická díla;
  5. je v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s platným právem, nařízeními a dobrými mravy.
 4. Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele či jeho částí Poskytovali je dobrovolné a za poskytnutí licence dle Podmínek nenáleží Uživateli úplata.

Reklama a obchodní sdělení

 1. Uživatel vyslovuje souhlas, že na Službách Poskytovatele může být zobrazována Reklama. Způsob, rozsah či formát Reklamy určuje Poskytovatel.
 2. Reklama představuje Obsah Třetích stran, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za její obsah.
 3. Uživatel souhlasí, že mu Poskytovatel může elektronicky posílat či zprostředkovat různé formáty sdělení Poskytovatele o Službách, produktech a novinkách, a to včetně informací od Třetích osob.

Sankce

 1. Pokud Uživatel jedná v rozporu s těmito Podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoliv, bez upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele postupovat podle Podminek – bodu 4 oddílu nesoucího nadpis Práva a odpovědnost Poskytovatele.
 2. Tímto ustanovením není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody, přičemž Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.